ANLMC Video News - Tháng 7 năm 2021

Tin tức ANLMC (Assembly of New Life Mission Church) - Tháng 7 năm 2021 • -Các hiệp hội • -Hội họp lập kế hoạch trung bình (Zonal Basis) • -Field News - Rajasthan • -Field News - Orissa • -Field News - MP • -Field News - Gujarat • -Tin tức trường - Delhi •-Trường đại học Kinh thánh và Chủng việnANLMC • -Tin tức trường - Pakistan •-Hoạt động cứu trợ đám mây • -Plans & dự án • -Yêu cầu máy quét    

ANLMC Nepal cử một nhà truyền giáo

Trong khi họ đang thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Đức Thánh Linh phán, “Hãy dành riêng cho tôi Ba-na-ba và Sau-lơ vì công việc mà tôi đã gọi họ.” (Công-vụ 13: 2) Trong khi Mục sư Đa-ni-ên cùng với hội thánh cầu nguyện trong một Thánh Linh, họ đã chia rẽ Anh Rajendra để được đưa đến Jajakot.